You are here

Jakie istnieją główne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi?

Czym jest ocena pracowników? Jest to elementarne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w firmie pozwalające na dozorowanie a także dozorowanie pracy (między innymi, zgodności z przyjętymi standardami), efektywności osób zatrudnionych w organizacji.


Prezes firmy
Author: Gage Skidmore
Source: http://www.flickr.com
Taka ocena pracowników spełnia funkcje: informacyjną (zwaną również - sprawdź nas - funkcją ewaluacyjną), motywacyjną, decyzyjną, rozwojową, edukacyjną – jeżeli ocena zawiera w sobie standardy organizacyjne (przykładowo kompatybilność postępowania z przyjętym przepisem etycznym) staje się składnikiem tworzącym postawy, nierzadko również w obszarze pozazawodowym.

W największej ilości przypadków system ochrony pracowników zyskuje rodzaj formularzy, gdzie ujęte są dziedziny podlegające ocenie razem ze stopniem w jakim konkretny zatrudniony pełni przyjęte standardy w danej kategorii. Bardzo często kategorie ulegają dywersyfikacji ze względu na dział przedsiębiorstwa oraz miejsce stanowiska w hierarchii organizacyjnej. Oceny mogą przybierać formę: skal behawioralnych, ocen opisowych, rejestracji wydarzeń krytycznych (korzystnych lub negatywnych), rankingów pracowniczych, rozmów oceniających. Powiązane z systemem honorariów stają się istotnym czynnikiem kreującym politykę personalną każdej firmy. Ocenianie pracowników jest procesem, gdzie realizowane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań a także pułapu wykonania powierzonych zadań.

Ocenianie jest kierowane cyklicznie, ma zatem naturę procesu długotrwałego. Odpowiednio przeprowadzona ocena wydajności i efektywności pracowników spełnia rolę motywacyjną i komunikacyjną. Jest również
Narada pracowników firmy
Author: Ted Eytan
Source: http://www.flickr.com
źródłem wielu wartościowych informacji o zatrudnionych, stanowiskach pracy oraz ich dwustronnych relacjach.

Z kolei kierownicy zyskują wiedzę o potencjale zawodowym pracowników, czyli o umiejętnościach, możliwościach rozwoju, zdolności do podejmowania najwłaściwszych decyzji. Kierownicy otrzymują w taki sposób informacje o podwładnych i osiąganych przez nich rezultatach pracy – stopniu, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy i samodzielności. Ocenie podlegają również cechy osobowości.

System oceny pracowników umożliwia również - hiperłącze do strony - kreowanie indywidualnych programów rozwoju pracowników - ścieżek kariery zawodowej, akceptuje na kreowanie systemu awansowania i przygotowania pracowników do ewentualnego awansu oraz strategii karania, nagradzania, czy premiowania.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1